OK
شرکت ستاره سبز جویبار

 

        آنالیز قیر امولسیون ستاره سبز توسط آزمایشگاه مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مصالح شهرداری تهران  

«نتایج آنالیز قیر امولسیون زودشکن شرکت صنایع ستاره سبز توسط آزمایشگاه مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مصالح شهرداری تهران»


جالب توجه است که از زمانی که نمونه گیری انجام شده تا زمانی که درخواست انجام آزمایش داده شده، حدودا یک ماه می گذرد منتها، باز هم کلیه ی موارد آنالیز را، حتی پس از

گذشت یک ماه (!)، بدون حرارت دهی و میکس کردن، پاس کرده و می کند.


 

CRS-1