OK
شرکت ستاره سبز جویبار

 

        قیر امولسیون چیپ سیل (Chip Seal) 


 

اجرای یک لایه قیر تند شکن (CRS) به همراه یک لایه سنگدانه برای مسیر هایی که ترافیک روزانه کم تر از 600 وسیله نقلیه باشد. در صورتی که بخواهیم در جاده های پرتردد استفاده کنیم، پیشنهاد می شود پس از اجرای چیپ سیل، روی آن، یک لایه آسفالت سطحی یا یک یا دو لایه اسلاری سیل یا یک یا دو لایه مایکروسرفیسینگ اجرا کنیم.

نکات و موارد کاربرد چیپ سیل (Chip Seal):

1- روی لایه چیپ سیل، می توان اسلاری سیل یا مایکروسرفیسینگ اجرا کرد تا فضای خالی بین سنگدانه ها پر شود و سطحی سیاه و یکدست به وجود آید.

2- حداقل نصف و حداکثر باید دو سومِ ارتفاع مصالح سنگی، از قیر امولسیون پوشیده شود و حداقل یک سوم آن باید بدون قیر باشد. پس از اجرا، به علت فضای بین مصالح سنگی، طبیعی است که صدای لاستیک خودروها موقع تردد بلند باشد.

3- در جاهایی از چیپ سیل استفاده می کنیم که بخواهیم به روسازی جاده مقاومت دهیم، جاده ای زیبا داشته باشیم، هزینه کمی در نظر داشته باشیم، ترک ها و نواقص ریز را برطرف کنیم، لایه های آسفالتی را از تغییرات جوی مصون کنیم و عمر تازه ای به لایه های فرسوده ببخشیم.

4- ابعاد سنگدانه های مورد استفاده در چیپ سیل، بین 3 تا 12 میلی متر است و معمولا در هر متر مربع از سطح، 1/5 تا 1/8 کیلوگرم قیر امولسیون و 16 تا 18 کیلوگرم مصالح سنگی می پاشند.