OK
شرکت ستاره سبز جویبار
ghir

نکات و موارد استفاده از کاربرد فاگ سیل

1- احیای سطوح آسفالتی خشک.

2- درزگیری ترک های ریز که احتمال ازدیادشان کم است.

3- جلوگیری از شن زدگی لایه های اصطکاکی )تقریباً با دانه های توخالی(.

4- تثبیت شانه های راه.

5- هرچه سطح آسفالت خشک تر باشد، دوره مصرف فاگ سیل کم تر خواهد بود )یکبار در سالیا شش ماه یکبار( و زمان تعمیر اساسی جاده نیز، به عقب خواهد افتاد.

6- روسازی که قرار است بر رویش فاگ سیل اعمال شود، باید تخلخل کافی را برای تثبیت قیر در خود داشته باشد و حتماً سطح راه باید تمیز و عاری از هر آلودگی، خاک و روغن باشد.

7- برای شکسته شدن قیر، حدود 2 تا 3 ساعت زمان لازم است و در ابتدا، ترافیک باید آرام از روی آن عبور کند.

8- عمر مفید فاگ سیل، حدود 2 سال بوده و از لحاظ اقتصادی، بسیار مقرون به صرفه است.

فاگ سیل Fog Seal: اجرای صرفاً یک لایه قیر امولسیون کند شکن CSS یا تندشکن CRS رقیق رویسطح روسازی پیشین.

ghir