OK
شرکت ستاره سبز جویبار
ghir

نکات و موارد استفاده از کاربرد چیپ سیل

1- روی لایه چیپ سیل، می توان اسلاری سیل یا مایکروسرفیسینگ اجرا کرد تا فضای خالی بین سنگدانه ها پر شود وسطحی سیاه و یکدست ایجاد کند.

2- موجب دوام خوب روسازی شده و مانع یخ زدن قیر امولسیون تحت خود و روی سطح آسفالت می شود.

3- در جاهایی از چیپ سیل استفاده می کنیم که بخواهیم به روسازی جاده مقاومت دهیم، جاده ای زیبا داشته باشیم، هزینه کمی در نظر داشته باشیم، ترک ها و نواقص ریز را برطرف کنیم، لایه های آسفالتیرا از تغییرات جوی مصون کنیم و عمر تازه ای به لایه های فرسوده ببخشیم.

4- ابعاد سنگدانه های مورد استفاده در چیپ سیل، بین 6 تا 12 میلی متر است.

چیپ سیل Chip Seal: اجرای یک لایه قیر تند شکن CRS به همراه یک لایه سنگدانه برای مسیر هایی که ترافیکروزانه کم تر از 300 وسیله نقلیه باشد. در صورتی که بخواهیم در جاده های پرتردد استفاده کنیم، باید پس از اجرای چیپ سیل، رویآن، یک لایه آسفالت سطحی یا یک یا دو لایه اسلاری سیل یا یک یا دو لایه مایکروسرفیسینگ اجرا کنیم.

ghir