OK
قیر,قیرامولسیون,قیرمحلول ستاره سبز جویبار http://www.gsbitumen.com/editor/uploadFiles/undefined/undefined/logoo.png قیر و قیر امولسیون ستاره سبز جویبار
شرکت ستاره سبز جویبار

سمینار مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

در سال 1395 شرکت ستاره سبز جویبار، با افتخار توانست در مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح، در مرکز معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران سمیناری آموزشی در مورد قیرامولسیون، کاربردها و انواع آن برگزار کرده و در این سمینار تمامی نکات مبوط به این محصول را بیان نماید.

در این سمینار کلیه کارشناسان معاونتهای فنی و عمرانی مناطق 22گانه شهرداریهای تهران شرکت داشته و گواهینامه شرکت در سمینار آموزشی به عزیزان اعطا گردید.