OK
قیر,قیرامولسیون,قیرمحلول ستاره سبز جویبار http://www.gsbitumen.com/editor/uploadFiles/undefined/undefined/logoo.png قیر و قیر امولسیون ستاره سبز جویبار
شرکت ستاره سبز جویبار
قیر پریمکت

پریمکت (Prime Coat)

اجرای یک لایه قیر امولسیون میان لایه اساس (Base) و اولین لایه مخلوط آسفالتی جاده می‌باشد که سبب آماده سازی سطح اساس برای اجرای لایه دیگر آسفالت روی آن می‌شود برای این کاربرد، از قیرامولسیون زودشکن (CRS) یا دیر شکن (CSS) و یا کند شکن (CMS) استفاده می‌شود

نکات و موارد استفاده از کاربرد پریمکت

• به لایه اساس نفوذ می‌کند و مصالح و سنگندانه‌های روی لایه اساس را می‌پوشاند و می‌چسباند

• سطح لایه اساس را مستحکم و سخت می‌کند در هر متر مربع، 1 تا 1/2 کیلوگرم قیر امولسیون باید پاشش شود در حالی که با قیر MC، بین 1/2 تا 1/8 کیلوگرم در هر متر مربع باید پاشش گردد

• با پر کردن فضاهای خالی لایه اساس، آن را کاملاً آب بند می‌کند

• مانند چسبی بین لایه اساس و لایه مخلوط آسفالتی عمل می‌نماید

• در شرایطی که آبگیر ناشی از باران ایجاد شده باشد، نباید از پریمکت استفاده کرد و باید آن را خشک کرد

پریمکت باید به خوبی در سطح نفوذ کند تا تأثیر کند بهتر است قبل از پاشش قیر، خصوص در اساس هایی که گرد و خاک دارند یا مدت زیادی از اجرایشان گذشته است، آب به سطح پاشیده شود تا نفوذ قیرامولسیون در لایه اساس بیش تر شود

• در جایی که لایه اساس بسیارمتراکم است (تراکم‌های 96 تا 100 درصد)، بامرطوب ساختن آن، اجرای پریمکت بازده بهتری خواهد داشت

• نسبت به قیر محلول MC، مدت زمان بسیار کمی‌نیاز است تا قیر امولسیون شکسته شود

• از لحاظ اقتصادی بسیار مقرون به صرفه است

قیر پریمکت