OK
قیر,قیرامولسیون,قیرمحلول ستاره سبز جویبار http://www.gsbitumen.com/editor/uploadFiles/undefined/undefined/logoo.png قیر و قیر امولسیون ستاره سبز جویبار
شرکت ستاره سبز جویبار

قیر محلول

قیر محلول زودگیر Rapid Curing (قیر RC)

اگر از بنزین برای حل كردن قیر خالص استفاده شود، قیر حاصل را قیر محلول زودگیر یا Rapid Curing می نامند که با علامت اختصاری RC نشان می دهند؛ زیرا، حلال موجود در قیر در مدت كمی بعد از مصرف قیر محلول، تبخیر شده و قیر اصلی بر جای می ماند.
قيرهاي زودگير برحسب تندرواني، در چهار نوع RC-70، RC-250 ، RC-800 ، RC-3000 مي باشند كه اعداد پسوند معرف كندرواني قير بر حسب سانتي­ استوكس است. کاربرد قیرکات بک یا محلول بعنوان پرایمر، پوشش سطوح و زیرکار آسفالت.
انواع بسته بندی:
قیر محلول زودگیر ستاره سبز جویبار به صورت های زیر قابل تهیه می باشد:
فله به صورت تانکری
IBC تانک
بشکه 220 لیتری، وزن خالص 5 ±185 کیلوگرم

درجه قیر زود گیر

روش آزمایش

آزمایش

 RC-3000

 RC-800

 RC-250

 RC-70

 AASHTO

 ASTM

حداکثر

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

حداقل

 6000

 3000

 1600

 800

 500

 250

 140

 70

 T201

 D2170

ویسکوزیته سینماتیک در ֯cSt( 60C)

 -

 27

 -

 27

 -

 27

 -

 -

 T79

 D3143

نقطه اشتعال (ظرف روباز) ( ֯C )

 0.2

 0

 0.2

 0.2

 0.2

 0

 T55

 D95

مقدار آب(%)

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 10

 T78

 D403

 190

درصد حجمی
مواد تقطیر شده در درجه حرارتهای روبرو به مواد  تقطیرشده در ֯C360 

 -

 -

 -

 15

 -

 35

 -

 50

 225

 -

 25

 -

 45

 -

 60

 -

 70

 260

 -

 80

 -

 75

 -

 80

 -

 85

 315

 -

 80

 -

 75

 -

 65

 -

 55

درصد حجمی قیر باقیمانده از تقطیر  ֯C360

 120

 80

 120

 80

 120

 80

 120

 80

 T49

 D5

درجه نفوذ در
(mm/10) 25 C֯

آزمایش روی قیر باقیمانده از تقطیر
 

 -

 100

 -

 100

 -

 100

 -

 100

 T51

 D113

کشش پذیری در C ֯  25
 (cm)

آزمایش روی قیر باقیمانده از تقطیر

 -

 99

 -

 99

 -

 99

 -

 99

 T44

 D2042

حلالیت در تری کلرو اتیلن(%)