OK
قیر,قیرامولسیون,قیرمحلول ستاره سبز جویبار http://www.gsbitumen.com/editor/uploadFiles/undefined/undefined/logoo.png قیر و قیر امولسیون ستاره سبز جویبار
شرکت ستاره سبز جویبار

چیپ سیل (Chip Seal)

اجرای یک لایه قیر تند شکن (CRS) به همراه یک لایه سنگدانه برای مسیر هایی که ترافیک روزانه کم تر از 600 وسیله نقلیه باشد در صورتی که بخواهیم در جاده‌های پرتردد استفاده کنیم، پیشنهاد می‌شود پس از اجرای چیپ سیل، روی آن، یک لایه آسفالت سطحی یا یک یا دو لایه اسلاری سیل یا یک یا دو لایه مایکروسرفیسینگ اجرا کنیم

نکات و موارد کاربرد چیپ سیل

• روی لایه چیپ سیل، می‌توان اسلاری سیل یا مایکروسرفیسینگ اجرا کرد تا فضای خالی بین سنگدانه‌ها پر شود و سطحی سیاه و یکدست به وجود آید

• حداقل نصف و حداکثر باید دو سومِ ارتفاع مصالح سنگی، از قیر امولسیون پوشیده شود و حداقل یک سوم آن باید بدون قیر باشد پس از اجرا، به علت فضای بین مصالح سنگی، طبیعی است که صدای لاستیک خودروها موقع تردد بلند باشد

• در مواردی که بخواهیم به روسازی جاده مقاومت دهیم، جاده‌ای زیبا داشته باشیم، هزینه کمی‌در نظر داشته باشیم، ترک‌ها و نواقص ریز را برطرف کنیم، لایه‌های آسفالتی را از تغییرات جوی مصون کنیم و عمر تازه‌ای به لایه‌های فرسوده ببخشیم، از چیپ سیل استفاده می‌کنیم

• ابعاد سنگدانه‌های مورد استفاده در چیپ سیل، بین 3 تا 12 میلی متر است و معمولا در هر متر مربع از سطح، 1/5 تا 1/8 کیلوگرم قیر امولسیون و 16 تا 18 کیلوگرم مصالح سنگی می‌پاشند