OK
شرکت ستاره سبز جویبار

پروژه ها

شرکت ستاره سبز این توفیق را دارد که به 28 استان کشور پهناور ایران محصولات خود را عرضه نموده و می نماید. قابل ذکر است محصولات این شرکت از سال 1395 راهی بازار های جهانی و کشور هایی در مناطق اوراسیا، خاور میانه، شرق آسیا و قاره آفریقا شده است. برخی از تصاویر ارسالی پروژه های انجام شده این شرکت به شرح ذیل است